Clock & Translate

21 Φεβρουαρίου 2013

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΣΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 2013


Το τεστ αξιολόγησης θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά :
θα διενεργηθεί από το ΑΣΕΠ ή υπό την εποπτεία του, ώστε να διασφαλισθεί η αντικειμενικότητα και η αξιοπιστία του θα είναι γραπτό, της μορφής απαντήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice) Θα γίνει μέσω Η/Υ θα αποτελέσει το βασικό ποιοτικό κριτήριο στην τελική διαμόρφωση της εικόνας όλων των εργαζόμενων στο δημόσιο, εκτός από την κατηγορία ΥΕ.


Εκτιμάται, ότι η απόδοση στο Τεστ Αξιολόγησης -ως αντικειμενικό και ασφαλές κριτήριο- θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και την παραμονή του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή την έξοδό του σε εφεδρεία, διαθεσιμότητα, προσυνταξιοδότηση, κλπ, με βάση τη δέσμευση της χώρας για μείωση του αριθμού των Δημοσίων Υπαλλήλων κατά 150.000 μέσα στα επόμενα 2 χρόνια.
Εκτιμάται, επίσης, ότι η απόδοση στο Τεστ Αξιολόγησης θα ληφθεί υπ' όψιν και για τη στελέχωση των νέων οργανογραμμάτων των Υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης.

Η διάρθρωση των ερωτημάτων έχει συζητηθεί μεταξύ της Ομάδας Δράσης της ΕΕ και στελεχών του ΑΣΕΠ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Οι ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού θα διερευνηθούν κατά κλάδο.

Το τεστ θα αποτελείται από 80 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (multiple choice)

οι 40 ερωτήσεις θα αφορούν γενικά διοικητικά θέματα

οι υπόλοιπες 40 ειδικών θεμάτων θα είναι εξειδικευμένες κατά κλάδο

Το γραπτό τεστ θα αφορά το 20% - 25% της συνολικής αξιολόγησης.

Υπάρχουν σκέψεις να υποβληθούν καταρχήν οι υπάλληλοι πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης σε τεστ γενικών γνώσεων και αντίληψης, ενώ δεν αποκλείεται να περιληφθούν και ορισμένες ερωτήσεις κρίσεως.

Υπό διερεύνηση είναι κατά πόσο σε αντίστοιχα τεστ θα υποβληθούν και οι υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά ακόμη και σε περίπτωση που τελικώς συμμετέχει και το προσωπικό της κατηγορίας αυτής, θεωρείται πιθανό ορισμένες ειδικότητες να εξαιρεθούν
Κατά την εξέταση θα κριθεί η ικανότητα του προσωπικού για τη θέση που κατέχει. Μεταξύ άλλων, θα βαθμολογηθούν οι σπουδές, οι ξένες γλώσσες, οι ικανότητες και η πείρα που διαθέτουν οι δημόσιοι υπάλληλοι.

Το τεστ θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές του ΕΚΔΔΑ, ενώ τα ερωτηματολόγια θα είναι χωρισμένα ανά κλάδο εργαζομένων.

Οι τομείς αξιολόγησης του προσωπικού που θα τεθούν υπό αξιολόγηση θα έχουν διαφορετικούς δείκτες βαρύτητας ανά εκπαιδευτική κατηγορία (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ), οι οποίοι θα προσμετρηθούν στο τελικό σύνολο (100%).

Η διάρκεια της μηχανογραφημένης εξέτασης (υπολογίζεται από 2-3 ώρες), ενώ η εξαγωγή των αποτελεσμάτων θα είναι άμεση.

Κριτήρια για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας:

• οι σπουδές (θα υπολογίζονται και τα πτυχία που διαθέτει ο κάτοχος και δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο εργασίας). Βαθμός βαρύτητας μεταξύ 25-30% (ανά εκπαιδευτική κατηγορία).

• οι ξένες γλώσσες Βαθμός βαρύτητας από 5-10%

• η επιμόρφωση Βαθμός βαρύτητας από 10-15%.

• οι ικανότητες και δεξιότητες θα αξιολογηθούν με γραπτή εξέταση. Η βαθμολογία των δεξιοτήτων θα καταλαμβάνει το 20% της τελικής αξιολόγησης.

• η εμπειρία από προηγούμενη προϋπηρεσία (θα συνυπολογίζεται και η εμπειρία που τυχόν διαθέτει από τον ιδιωτικό τομέα). Βαθμός βαρύτητας από 30-35%.

Βασικό «εργαλείο» της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων θα αποτελέσει ο υπηρεσιακός φάκελος που διαθέτουν όπου είναι καταγεγραμμένα τα τυπικά προσόντα του εργαζομένου (πτυχία, σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει, η προϋπηρεσία του στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και η γνώση ξένων γλωσσών).

Απορρίφθηκε η ανάθεση της διαδικασίας σε ιδιωτικές εταιρείες Πίνακες κατάταξης με την τελική βαθμολογία

Σε κάθε υπουργείο καθώς και σε κάθε ΝΠΔΔ θα συγκροτηθούν επιτροπές αξιολόγησης προσωπικού, αντίστοιχες με τις επιτροπές αξιολόγησης των νέων οργανογραμμάτων που ήδη λειτουργούν. Οι επιτροπές θα αποτελούνται από διευθυντικά στελέχη του Δημοσίου, ενώ δεν αποκλείεται και η συμμετοχή ιδιωτών εμπειρογνωμόνων.

Βαθμολόγηση

Στα μέλη των επιτροπών θα δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες και προδιαγραφές για τη «βαθμολόγηση» των κριτηρίων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί με αντικειμενικό τρόπο. Η βαθμολογία κάθε εργαζομένου θα καταγραφεί σε ατομικό έντυπο αξιολόγησης, όπου θα αναφέρεται αναλυτικά η βαθμολογία ανά κριτήριο.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα διαμορφωθούν πίνακες κατάταξης του προσωπικού ανάλογα με τη βαθμολογία που έλαβαν ανά κλάδο εργαζομένων.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διοικητικής Μεταρρύθμισης υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, συμφωνήθηκαν οι βασικές αρχές του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού στο Δημόσιο, οι οποίες είναι:

Η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων θα είναι καθολική και δεν θα υπάρχουν εξαιρέσεις. «Όποιος μισθοδοτείται από το Δημόσιο θα αξιολογείται» είναι το σύνθημα του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Βασικά εργαλεία του συστήματος αξιολόγησης θα είναι ο έλεγχος του προσωπικού φακέλου του υπαλλήλου όπου θα καθοριστούν κριτήρια αξιολόγησης, το γραπτό τεστ δεξιοτήτων ακόμα και η συνέντευξη. Ο ενδελεχής έλεγχος του φακέλου θα γίνεται με στόχο να διορθωθούν οι συνεχείς θετικές αξιολογήσεις που έχουν καταγραφεί στο σύνολο των υπαλλήλων τα τελευταία χρόνια καθώς και για να πραγματοποιηθεί έλεγχος γνησιότητας των εγγράφων που περιλαμβάνει.

Η αξιολόγηση θα προσαρμοστεί ανά κατηγορία υπαλλήλων και εκπαιδευτική βαθμίδα. Η διαδικασία θα προσδιοριστεί ανά υπουργείο και κατηγορία υπαλλήλων στα πρότυπα της αξιολόγησης που προετοιμάζει το υπ. Παιδείας για τους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπάλληλοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης δεν θα δώσουν γραπτό τεστ εξετάσεων, ενώ διαφορετική μέθοδος αξιολόγησης θα υπάρξει για τους εργαζόμενους με μεγάλη προϋπηρεσία από τους νεοεισερχόμενους υπαλλήλους στην υπηρεσία.

Τα στελέχη του υπουργείου υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση θα διαμορφωθεί στα μέτρα των υπαλλήλων, καθώς διαφορετικά πρέπει να κριθούν οι ικανότητες ενός διοικητικού υπαλλήλου από έναν πολιτικό μηχανικό και έναν καθηγητή πανεπιστημίου.

Κάθε υπουργείο ξεχωριστά θα διαμορφώσει την πρόταση για την αξιολόγηση του προσωπικού που υπηρετεί στις υπηρεσίες και στους εποπτευόμενους φορείς. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα συλλέξει το σύνολο των προτάσεων και κατόπιν θα διαμορφωθεί ένα κοινό πλαίσιο αξιολόγησης το οποίο θα τεθεί υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ.

Η αξιολόγηση του προσωπικού, που θα είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την εκπαίδευση των υπαλλήλων, θα τεθεί σε διαβούλευση και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Δημόσιο και αναμένεται να οριστικοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου του 2013.

Αυστηρά χρονοδιαγράμματα για ολοκλήρωση των δράσεων

Το πρόσφατο Κυβερνητικό Συμβούλιο που ενέκρινε τον προγραμματισμό της Διοικητικής Μεταρρύθμισης του κράτους, αποφάσισε παράλληλα ότι το αρμόδιο υπουργείο θα αναλάβει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο στην κυβέρνηση ως προς την υλοποίηση των προβλεπόμενων δράσεων. Το υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα υπογράφει πρωτόκολλα συνεργασίας με τα υπόλοιπα υπουργεία και με τη νεοσύστατη Γ.Γ. Κυβερνητικού Εργου, στα οποία θα περιλαμβάνονται δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και αναλυτική περιγραφή των δράσεων που αφορούν την αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού. Η περιγραφή των δεσμεύσεων κάθε υπουργείου δημιουργεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής των δράσεων στο σύνολο του κρατικού μηχανισμού.

Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα ολοκληρώσει τις νομοθετικές παρεμβάσεις στα τέλη Ιανουαρίου με νομοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή, το οποίο θα περιλαμβάνει το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης του προσωπικού, καθώς και αλλαγές στην επιλογή των προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Θα περιγράφεται, επίσης, το πλαίσιο αξιολόγησης των δομών και των φορέων του Δημοσίου, ενώ μέχρι τότε αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί τα νέα οργανογράμματα 10 υπουργείων. Κατόπιν θα υπογραφούν τα πρωτόκολλα συνεργασίας με τα υπόλοιπα υπουργεία και τον Φεβρουάριο αναμένεται να ξεκινήσει η αξιολόγηση του προσωπικού.

Οι άμεσες εξοικονομήσεις που προβλέπονται από την αναδιοργάνωση των κεντρικών δομών του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης εκτιμώνται σε ποσοστό που θα αγγίξει το 15% και προέρχονται κυρίως από μειώσεις στις δαπάνες για την κτιριακή υποδομή, στις λειτουργικές δαπάνες και στη συντήρηση και στα επιδόματα θέσεων ευθύνης. Όπως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία θα ξεκινήσει αμέσως η αξιολόγηση των δομών σε πιλοτικούς δήμους της χώρας, καθώς και σε νοσοκομεία, προκειμένου να ενταχθούν αμέσως στο πρόγραμμα αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών τους.

Η αξιολόγηση των ικανοτήτων του προσωπικού θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο και στην κινητικότητα του πλεονάζοντος προσωπικού.

Οι πλεονάζοντες υπάλληλοι μπορούν να ακολουθήσουν δύο δρόμους μετά την κατάργηση της οργανικής τους θέσης: να μετακινηθούν άμεσα σε νέα υπηρεσία εθελοντικά ή υποχρεωτικά και σε περίπτωση που δεν υπάρχει κενή θέση να τους «υποδεχτεί», να τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας λαμβάνοντας το 75% των αποδοχών για έναν χρόνο.

Την περίοδο της διαθεσιμότητας θα μπορούν να επανεκπαιδευτούν προκειμένου να τοποθετηθούν σε άλλη θέση ή ειδικότητα όπου υπάρχει ανάγκη σε ανθρώπινο δυναμικό.

Ποιοι κινδυνεύουν
Εκτός Δημοσίου θα βρεθούν οι υπάλληλοι που θα κριθούν από την αξιολόγηση ως ακατάλληλοι προς εργασία, όπως για παράδειγμα εκπαιδευτικοί με προβλήματα ψυχικής υγείας, υπάλληλοι που έχουν μεγάλα διαστήματα αδικαιολόγητων απουσιών από την εργασία τους.


Σχολιάστε:

Blogger Widgets