Clock & Translate

15 Δεκεμβρίου 2012

Για την ΔΕΗ και την αίτηση αναιρέσεως δικαστικής απόφασης που εκδόθηκε εις βάρος της


Στις 10 Σεπτεμβρίου 2012 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, με την υπ’αριθμ 1101/2012 απόφαση του, υποχρέωσε τη ΔΕΗ Α.Ε.

- να μη διακόπτει την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το τέλος ηλεκτροδότησης που επιβλήθηκε με το άρθρο 53 ν. 4021/2011 

- να δέχεται την καταβολή του αντιτίμου των λογαριασμών, αφαιρούμενου του αναγραφόμενου ποσού του τέλους ηλεκτροδότησης 

- να μην ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που αυτή εκδίδει το τέλος της ηλεκτροδότησης, την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το επιβαλλόμενο ποσό

Κατά της απόφασης αυτής, η ΔΕΗ άσκησε στις 13 Δεκεμβρίου το έκτακτο ένδικο μέσο της αναίρεσης, ισχυριζόμενη ότι το συγκεκριμένο δικαστήριο δεν ήταν αρμόδιο για την επίλυση της διαφοράς που προέκυψε κατόπιν άσκησης αγωγής από καταναλωτικές οργανώσεις ( Κ.Πολ.Δ 559. 4). Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΗ ισχυρίζεται ότι το ειδικό τέλος ακινήτων αποτελεί δημόσιο έσοδο, ότι η οποιαδήποτε διαφορά ως προς την οφειλή και την καταβολή αποτελεί φορολογική διοικητική διαφορά και γι΄αυτό αρμόδια για την εκδίκαση της υπόθεσης δεν είναι τα πολιτικά αλλά τα διοικητικά δικαστήρια. 

Μόνο που : 

1. Αναίρεση επιτρέπεται μόνο κατά των αποφάσεων που δεν μπορούν να προσβληθούν με ανακοπή ερημοδικίας και έφεση.

Η προσβαλλόμενη απόφαση δημοσιεύτηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2012 και μπορούσε να προσβληθεί με έφεση εντός τριάντα ημερών. Η ΔΕΗ όμως δεν έκανε χρήση δικαιώματος και δεν άσκησε έφεση, πράγμα που σημαίνει ότι σιωπηρά αναγνώρισε ως νόμιμη κατ’ουσίαν την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την οποία τώρα προσβάλλει απλά και μόνο για τυπικούς λόγους. Δηλαδή η ΔΕΗ, παρότι είχε την δυνατότητα να ασκήσει έφεση και να ισχυριστεί ότι έχει δικαίωμα να ενσωματώνει, υπολογίζει και καταλογίζει στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος το τέλος της ηλεκτροδότησης, την επιφάνεια του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου και το επιβαλλόμενο ποσό, να αρνηθεί την είσπραξη του αντιτίμου των λογαριασμών, και να διακόπτει την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν το τέλος, ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΕ. Εξού και η σιωπηρή αποδοχή της δυσμενούς γι’ αυτήν δικαστικής απόφασης. 

2. Σύμφωνα με το αρθ. 53 του ν 4021/2011 η ΔΕΗ έχει εξουσιοδοτηθεί να εισπράττει για λογαριασμό του δημοσίου, το τέλος ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ακινήτων (δομημένων επιφανειών) και όχι φόρο ή τέλος ακινητών όπως ισχυρίζεται στην αίτηση της.

3. Την συγκεκριμένη εξυπηρέτηση η ΔΕΗ δέχτηκε να την παρέχει επί πληρωμή, που σημαίνει ότι το έκτακτο μέσο της αναίρεσης το άσκησε προς ίδιο οικονομικό όφελος, ήτοι την διατήρηση του δικαιώματος της επί πληρωμή είσπραξης του ΕΤΗΔΕ, που της επιφέρει έσοδα προερχόμενα από τους καταναλωτές οι οποίοι υποχρεούνται να πληρώνουν για την πράξη αυτή παρότι δεν εμπεριέχεται στις συμβατικές τους υποχρεώσεις. Συνεπώς αρμοδίως εισάχθηκε η υπόθεση στα πολιτικά δικαστήρια και το έννομο συμφέρων για την άσκηση της αναιρέσεως το αποδεικνύει πλήρως. Η μήπως δεν υπάρχει έννομο συμφέρον ; 

4. Επειδή πρόκειται για τέλος και όχι για φόρο, δεν μιλάμε για δημόσιο έσοδο και για φορολογική διαφορά, αλλά για χρηματικό πόσο το οποίο η ΔΕΗ ως δημόσιος οργανισμός, απαιτεί σε συνεργασία με το κράτος, για να παρέχει στους πολίτες μια υπηρεσία ή ένα δικαίωμα, ήτοι το δικαίωμα στην ηλεκτροδότηση. Εξού και η ονομασία του τέλους ως ειδικό τέλος ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ και όχι όλων των ακινήτων, εξού και η διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περίπτωση μην καταβολής του τέλους αυτού, το οποίο και το ίδιο το Δικαστήριο αποκάλεσε (ορθά) τέλος ηλεκτροδότησης. Η πώληση αυτού του δικαιώματος παραβιάζει όμως τόσες διατάξεις του Συντάγματος και του Διεθνούς Δικαίου που δεν αξίζει καν να ασχοληθεί κανείς με την καταμέτρηση τους . Για κάθε ενδεχόμενο όμως αναφέρω ότι η ΔΕΗ έχει υποχρέωση όχι μόνο να εκπληρώσει της συμβατικές της δεσμεύσεις αλλά και να τηρήσει το Σύνταγμα 

ΤΜΗΜΑ Δ’: Ακροτελεύτια διάταξη

Άρθρο 120

- 2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

- 4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

Πουθενά όμως στο Σύνταγμα, στους νόμους που συμφωνούν με αυτό και στο διεθνές δικαίο δεν προβλέπεται η δυνατότητα μονομερούς παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων (κατ΄εντολή τρίτου), απειλής των πολιτών, εκβιασμού, εκφοβισμού και στέρησης βασικών για την επιβίωση τους αγαθών (για την εξασφάλιση των οποίων μάλιστα έχουν πληρώσει ή έχουν προσφέρει το χρηματικό αντίκτυπο και μάλιστα προκαταβολικά) αλλά ακριβώς το αντίθετο. 

5. Η αίτηση αναιρέσεως, καθιστά σαφέστατα την ΔΕΗ συνυπεύθυνη και για τέλεση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονίας των Ελλήνων καθώς αποδεικνύει την ύπαρξη δόλου. Υπενθυμίζω ΟΤΙ, στις 2 Μαρτίου 2012 προσέφυγα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά της Πολιτικής και Πολιτειακής ηγεσίας της χώρας και παντός άλλου υπευθύνου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και γενοκτονία των Ελλήνων, ΚΑΙ ΟΤΙ στην καταγγελία αυτή ισχυρίστηκα και απέδειξα ότι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την εξαθλίωση και την εξόντωση του πληθυσμού είναι η πώληση του δικαιώματος στην ηλεκτροδότηση και ο συνοδευτικός εκβιασμός ο οποίος αποτελεί ένα μόνο μέρος της ασκούμενης εναντίον μας ψυχολογικής βιας. 

Ενδεικτικό απόσπασμα : 

” 1. Για να έχουμε ηλεκτροδότηση, πρέπει πρώτα να αγοράσουμε το σχετικό δικαίωμα από το κράτος (Βλπ Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) Σε περίπτωση μη καταβολής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε απειλούμαστε με διακοπή της παροχής, ασχέτως αν πληρώσαμε το ρεύμα και μάλιστα προκαταβολικά. Αυτό το δικαίωμα κοστίζει από 3 μέχρι 16 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο το οποίο θέλουμε να έχει ρεύμα. Δείτε σχετικά, τον από 10.11.2011 λογαριασμό του σπιτιού στο οποίο μένουμε και που έχει εξοφληθεί προκαταβολικά χωρίς όμως την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε και τον επόμενο λογαριασμό, με την προειδοποίηση ότι εάν δεν καταβάλουμε ολόκληρο το ποσό θα μας κόψουν το ρεύμα. ( see attachment, electricity bills, second email) Άλλες τουλάχιστον 500000 οικογένειες έκαναν το ίδιο και διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο. Τελικά πληρώσαμε πάλι μόνο το ρεύμα και όλα τα υπόλοιπα βάρη, χωρίς όμως το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε “ 

Αναφορικά με τα ίδια εγκλήματα, πριν και μετά την δική μου προσφυγή, έχουν σταλεί άλλες 3 καταγγελίες οι οποίες μαζί με την δική μου αποτελούν μια ενιαία υπόθεση. Όλες οι προσφυγές έχουν δημοσιευθεί και είναι έτσι όλες πασίγνωστες πράγμα που σημαίνει ότι και η διοίκηση της ΔΕΗ τις γνώριζε. Πάρα ταύτα όμως και παρά την σχετική δικαστική απόφαση, συνεχίζει εν γνώση της πια τις ίδιες βλαβερές πρακτικές εις βάρος του κοινωνικού συνόλου. 

6. Η προστασία των καταναλωτών και η επίλυση των συμβατικών διαφορών υπάγεται στην αρμοδιότητα των πολιτικών και όχι των διοικητικών δικαστήριων. Υπενθυμίζω ότι η συγκεκριμένη διαφορά προέκυψε λόγω μονομερούς παραβίασης συμβατικής υποχρέωσης της ΔΕΗ και διευκρινίζω ότι και αν ακόμα δεν θα μιλάγαμε για το δολοφονικό τέλος ηλεκτροδότησης, αλλά για κάποιο νόμιμο φόρο και πάλι η ΔΕΗ δεν θα είχε δικαίωμα διακοπής ρεύματος, καθώς η μη εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων δίνει μόνο την δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη της βεβαιωμένης οφειλής προς το δημόσιο και όχι στην διακοπή ρεύματος που δεν είναι μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης και δεν επιφέρει κανένα έσοδο στο κράτος. Αντιθέτως μάλιστα, προκαλεί πρόσθετα έξοδα καθώς η διακοπή ρεύματος θέτει σε κίνδυνο την υγεία αλλά και την ίδια την ζωή των φορολογουμένων και όχι μόνο. Περιττό να πω ότι η είσπραξη φόρων γίνεται δωρεάν από το κράτος και ότι μόνο αυτό έχει υπό προϋποθέσεις το δικαίωμα αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των προαναφερόμενων βεβαιωμένων οφειλών των φορολογουμένων. 

Σχολιάστε:

Blogger Widgets